Østerbro Yoga Forening Den 28. December 2017

1. Valg af dirigent:
Anne Grethe Engelhardt
2. Valg af referent:
Angela Brink
3. Redegørelse for begrundelsen for foreningens stiftelse:
Vidhi Brorsen og Ai Chin Brorsen, der har skabt Hot Yoga Studio, stopper. Derfor fortsættes
som forening i stedet, hvor det er sigtet at udbrede kendskabet til yoga til alle aldersklasser.
Mange har været glade for, man ikke behøver melde sig til for at træne. Derfor har vi valgt at
holde fast i det. Vi håber det aldrig bliver nødvendigt at afvise nogen. Vi vil gerne holde fast i,
det er et frit sted, hvor folk kan komme, når de har lyst. Mål: Gerne over 150 medlemmer og
gerne endnu flere end det.
Ai Chin spørger, om hvad der skal ske, hvis foreningen ikke kører. Skal stedet sælges. Nej,
siger Vidhi, det kan ikke sælges, det står i kontrakten.
4. Forslag til vedtægter.
Georges gennemgår vedtægterne. Især forklares, hvorfor der ikke står ”hot yoga” i navnet.
Der er ingen spørgsmål og kommentarer til vedtægterne.
5. Arbejde og aktiviteter
Det er tanken at fordele arbejdet mellem bestyrelsen og arbejdsudvalg.
Centralt er dog at underviseren også skal stå i receptionen, når folk ankommer. Det har virket
enormt godt på folk.
Hvad angår lige rengøringen er det dg tanken at tilkøbe den. Desuden er det tanken at
instruktørerne skal betales – det er ikke baseret på frivilligt arbejde.
* Yoga-udvalg / Undervisning / aktiviteter (timeplanlægning, instruktører)
* Kommunikation (medlemmer)/ Markedsføring (tiltrække nye medlemmer) + hjemmeside
* Økonomiudvalg
* Lokale/driftsudvalg /Teknisk udvalg (varme, maskiner, praktiske ting)
* Etikette / værdiudvalg (parfume, stilhed, mobilfri, conduite)
6. Budget og kontingent / økonomi
Sivert redegør for budgettet, der tager udgangspunkt i det, der har været hidtil i Hot Yoga
Studio.
Det, man betaler er det samme som det niveau der er nu. Der køres med tre modeller.
”Klippekort” og ”fri træning” og ”drop ind”.
51.500 månedlig indtægt
39.700 faste udgifter (husleje, varme, rengøring, hjemmeside, betalingsløsninger,
regnskabsprogrammer, etc.).
Der er aftalt for januar måned, at der er en gruppe af instruktører, at de i januar arbejder
gratis for at sparke det i gang.
Minimum 12 timers undervisning per uge.
Vi skal have markant flere medlemmer, hvis det skal løbe rundt.
Da instruktørerne også skal være i reception og tænde varmen skal de have mere i løn.
Vi skal have 120 medlemmer, der er på fri træning per måned, for at det kører nogenlunde
rundt. Dette vurderes til at være realistisk.
Ai Chin påpeger, at man kan tiltrække folk med kampagner, men dem, der køber f.eks. gennem
sweetdeal etc bliver ikke hængende. Ai Chin taler dog om, det ville være en grund til at
investere i markedsføring.
7. Valg af bestyrelse
Georges Salgi (formand)
Sivert Reidar Hervik (kasserer)
Ditte Channo
Vidhi Brorsen
Angela Brink
Suppleanter
1. suppleant Jane Brandt
2. suppleant Laura Matheson
3. suppleant Amalia Larsen
8. Valg af revisor
Anne Grethe Engelhardt
9. Eventuelt
Holdtyper og aktiviteter
Karina: På den kortsigtede bane er det vigtigt at der kommer flere fra kernemålgruppen.
Sivert: Den 10. december har vi talt om en række udvalg. Sivert og Ditte har printet A4 ark
med de forskellige udvalgsnavne, så folk med det samme kan skrive sig på.
Der tales om, hvordan de forskellige grupper skal koordinere og kommunikere.
Kommunikations- og markedsføringsgruppen opretter på stedet en Facebook-gruppe.
Generalforsamlingen er slut.

Vedtægter for Østerbro Yoga Forening
§ 1. Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Østerbro Yoga Forening.
1.2 Foreningens hjemmested er Københavns Kommune.
§ 2. Formål
2.1 At dyrke og udbrede kendskabet til yoga med et ikke-kommercielt sigte på tværs af alle
aldersklasser.
§ 3. Medlemskab
3.1 Foreningen optager enhver som medlem, som har betalt årligt medlemsgebyr til
foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og gældende medlemsbetingelser,
herunder at man deltager i foreningens aktiviteter på eget ansvar.
3.2 Medlemmer kan til enhver tid forlade foreningen. Udmeldelsen skal ske skriftlig til det
medlemsansvarlige bestyrelsesmedlem.
3.3 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensbestemmelser, kan
bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal vælge at ekskludere medlemmet med øjeblikkelig
virkning. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.
3.4 Hvis et medlem overtræder betalingsfristen på en regning vedr. Aktivitetsbidraget, kan
man ikke deltage i træningen, før restancen er indbetalt. Der indbetales i forbindelse med,
at Aktivitetsbidraget betales mere end en uge for sent et administrationsgebyr på 100 kr.
Såfremt et medlem møder op til træning til trods for han eller hun er i restance, er
medlemmet velkommet til at deltage i træningen mod betaling af et drop-inaktivitetsbidrag.
§ 4. Det årlige medlemsgebyr
4.1 Det årlige medlemsgebyr fastlægges af en generalforsamling.
4.2 Det årlige medlemsgebyr opkræves i slutningen af december måned, eller ved
indmeldelse i foreningen.
4.3 Det årlige medlemsgebyr opkræves helt, uanset hvornår medlemmet tilmelder sig i løbet
af året.
4.4 Det årlige medlemsgebyr dækker ikke over medlemmets deltagelse i foreningens
yogaaktiviteter. Til det opkræves en særskilt Aktivitetsbidrag.
4.5 Ved udmeldelse tilbagebetales det årlige medlemsgebyr ikke
§ 5. Aktivitetstilbud og Aktivitetsbidrag
5.1 Foreningen tilbyder til enhver tid et vifte af forskellige yogaaktiviteter. Mulighederne
dækker over antal sessioner, et medlem må deltage i, typer af yoga sessioner, workshops,
m.m.
5.2 Foreningen har pligt til at publicere information om aktivitetstilbud på en måde, som er
tilgængelige for alle medlemmer. Foreningen informerer medlemmerne om den til enhver
tid gældende kommunikationsmåde.
5.3 Bestyrelsen udpeger en arbejdsgruppe, som løbende planlægger Aktivitetstilbud samt
kommer med nye forslag til aktiviteter.
5.4 Bestyrelsen træffer den endelig beslutning om Aktivitetstilbud og bidragssatsen, med
hensyn taget til Foreningens økonomi og aktivitetens omkostninger.
5.5 Alle medlemmer har mulighed for skriftligt at foreslå aktiviteter til den udpegede
arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal i samarbejde med bestyrelsen besvare indkomne
forslag indenfor 30 dage.
§ 6. Generalforsamling
6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
6.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned, første gang i marts 2019.
6.3 Alle medlemmer har stemmeret til generalforsamling. Medlemmer, der er mere end syv
dage i restance på deres Aktivitetsbidrag, har dog ikke stemmeret.
6.4 Alle medlemmer med et aktivt medlemskab og som ikke er mere end syv dage i restance
på deres Aktivitetsbidrag, har ret til at stille op til bestyrelsesarbejde.
6.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde flg.
1 Valg af dirigent
2 Valg af referent
3 Formandens eller bestyrelsens årsberetning til godkendelse
4 Fremlæggelse af regnskab, budget og det årlige medlemsgebyr
5 Fremlæggelse af aktivitetstilbud og aktivitetsbidrag
6 Diskussion af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en
uge før generalforsamlingen.
7 Valg til bestyrelse og suppleanter
8 Valg af revisor og én revisorsuppleant
9 Eventuelt
6.6 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, med
undtagelse af vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens opløsning.
6.7 Vedtægtsændringer kræver et flertal bestående af 2/3 af generalforsamlingens fremmødte
medlemmer.
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
7.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller mindst 1/3 af
medlemmerne ønsker det. Ønsket skal fremsættes skriftlig til bestyrelsen. Indkaldelse
med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er
indgivet skriftligt ønske om det til bestyrelsen.
§ 8. Bestyrelse
8.1 Foreningens daglige ledelse foretages af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
8.2 Bestyrelsen består af en formand og 4 medlemmer og 3 suppleanter. Suppleanter har
mødepligt til bestyrelsesmøder og kan stemme, hvis der er fravær blandt
bestyrelsesmedlemmer.
8.3 3 af bestyrelsen medlemmer er på valg i ulige år, imens to er på valg i lige år. Suppleanter
vælges for et år ad gangen.
8.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter
selv en forretningsorden.
8.5 Bestyrelsen opretter arbejdsgrupper efter behov.
§ 9. Tegningsret
9.1 Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab, eller af formand i forening med to
bestyrelsesmedlemmer eller af kassereren og to medlemmer i fællesskab.
9.2 Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over betalingskort og netbank
til foreningens bankkonto hver for sig med det formål at drifte betalinger på under 2.000
kr.
9.3 Bestyrelsen har ikke mandat til at tage et lån eller bringe foreningen i overtræk.
§ 10. Regnskab og Økonomi
10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret
10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget, udsendes sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen.
10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt
kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren eller et flertal i bestyrelsen ønsker det.
10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen
personlig hæftelse.
§ 11 Opløsning
11.1. Opløsningen af foreningen kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på
hinanden følgende generalforsamlinger eller to på hinanden følgende ekstraordinære
generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

Author